Goed 30 jier nei de fal fan it kommunisme en de werieniging fan de Europeeske merk is dy merk noch ūnfoldwaande by steat om syn rol fan katalysator fan demokrasy en minskerjochten te ferfoljen fanwegen in tekoart oan karfrijens foar de Europeeske konsuminten.

 

Frije Europeeske boargers kinne dźrtroch ūnfoldwaande gebrūk meitsje fan harren rjocht om by alle oankeapen as konsumint mei eltse euro, lei of forint in frije kar te meitsjen, dźr't hy of sy - lykas by parlemintsferkiezings - mei bepaalt hokker bedriuw in mandaat kriget en hokker net.

Europeeske konsuminten moatte frij wźze om tsjinsten sūnder hannelsbeheinings yn 'e folsleine Europeeske merk ōf te nimmen. Amerikaanske oligopolisten geane mei harren merkstrategyen gauris folslein tsjin de Europeeske ekonomyske yntegraasje yn

In kearnelemint fan demokrasy en frije merk is dat net de diktatuer fan de mearheid jildt, mar de frijens fan de yndividuele kar. Yn in perfekte merk kin de diskriminearre konsumint tsjin ūnferdraachsumens stimme troch net te keapjen by ūndernimmings dy't diskriminearje.

McDonald’s stiet noed foar de lokale identiteit yn West-Europa troch Fryske flaggen yn Fryslān en twatalige opschriften yn Sśd-Tirol. Yn Marosvįsįrhely (Roemeenje) wykt hja fan dy standerts ōf. Binnen deselde Europeeske merk diskriminearret hja sadwaande. As frije konsuminten kinne autonome minderheden harren tsjin diskriminatoire hannelspraktiken fersette troch ienfāldichwei gjin tsjinsten mear ōf te nimmen. Boarne: https://www.praatmarfrysk.nl/

 

Zwartepiet.eu is oars as alle oare pan-Europeeske mytologyske figueren, lykas de tsjert, krampūs of būsjo. Hy is ommers būtengewoan yntelligint, omdat er wit wat eltsenien hawwe wol en omdat er meartalich is. Hy is dźrom it symboal fan karfrijens.

As in sinjifikant part fan de Europeeske konsuminten hechtet oan in tradisjoneel kristlik sinteklaasfeest sūnder sensuer op de pan-Europeeske feint fan Sinteklaas, dan moatte der op grūn fan de logika fan in frije konsumintemerk en in plurifoarme demokratyske rjochtssteat oanbieders wźze dy't dy konsumintekar fasilitearje en respektearje en ferantwurdlikens sjen litte foar de mienskip.

De Europeeske konsumint assosjearret – oars as de Amerikaanske konsumint – it swarte antlit fan de būsjo, tsjert of krampūs mei in pan-Europeeske folkstradysje, dy't prehistoryske en heidenske woartels hat. Amerikaanske monopolisten hālde gjin rekken mei de spesifike identiteit fan de Europeeske konsument.  Boarne: https://www.mohacsibusojaras.hu/

It is de missy fan zwartepiet.eu, om troch yntelliginte tsjinsten de karfrijens fan de konsumint te fasilitearjen en it dźrom foar Europeeske konsuminten mooglik te meitsjen om kieze te kinnen foar tsjinstferlieners (fersekerings en nutstsjinsten), dy't harren identiteit en kultuer respektearje en beskermje.

Zwartepiet.eu wol in unyk kanaal tusken de tsjinstferliener en de konsumint wźze en biedt tafoege wearde troch de karfrijens foar de Europeeske konsumint te garandearjen.

Yn in frije merk oardielet de Europeeske konsumint yndividueel en net in monopolistysk kollektyf of it brūken fan in symboal fan in totalitźre diktatuer lykas de reade stjer fan it kommunisme - sa't dy troch Heineken fierd wurdt - krinkend is.  Boarne: eigen foto

ZWARTEPIET.EU OP 'E MERK FAN  EUROPEESKE KLANTETSJINSTEN

EMPATY FOAR DE RJOCHTEN FAN  AUTONOME MINDERHEDEN

ZWARTEPIET.EU IKOAN FAN    EUROPEESKE KONSUMINTEFRIJENS

MISSY FAN ZWARTEPIET.EU