01-08-2021 Artikel oer de tsjinstferliening fan Zwartepiet.eu. Is ferskynd yn it augustusnūmer fan it blźd Igentessék śt Kolozsvįr. Dat is hjir te lźzen:

01-09-2021 Reklamebanner Zwartepiet.eu is ferskynd op premiumlap.hu.

06-09-2021 Reklameboerd Zwartepiet.eu is ferskynd yn it termaalbad fan Leįnyfalu. Ofbylding reklameboerd Léanyfalu 1 & 2

           06-09-2021 Privacyferklearring fan Zwartepiet.eu stiet hjir. De algemiene betingsten fan Zwartepiet.eu steane hjir. Dy omfetsje in beheining fan de oanspraaklikens.

Tink der om: It kin foarkomme, dat jo Nederlānsktalige dokuminten te sjen krije. Wy freegje dźrfoar om jo begryp.

01-11-2021 Utstel sponsorjen tradisjonele Swarte Pyt oan de yntochtkomitees en de kolleezjes fan B&W fan alle gemeenten yn Nederlān.

Yn dit brief wiist Zwartepiet.eu derop, dat de frije merk de sinteklaasoptocht sponsorje kin sūnder betingsten foar it uterlik fan Swarte Pyt. It ferbinen fan betingsten oan in subsydzje, lykas it easkjen fan roetfeechpiten is prinsipieel ūndemokratysk. Ommers in absolute mearheid fan de Europeeske konsuminten preferearret in swart sminkte pan-Europeeske fariant.

De oerheid heart dźrnjonken in level playing field oan it midden- en lytsbedriuw te bieden, troch kartelfoarming fan monopolisten en oligopolisten tsjin te gean. Yn in plurifoarme demokrasy en rjochtssteat jildt net de diktatuer fan in lobbygroep, mar de frijheid fan de Europeeske konsumint om oer eltse euro frij te kedizen. Yn tsjinstelling ta de Amerikaanske konsumint assosjearret de Europeeske konsumint it swarte antlit fan Swarte Pipet, de tsjert, būsjo of krampūs mei in pan-Europeeske folkstradysje, dy't heidenske woartels hat.

           01-10-2017 Oarsom kin net yn 'e Europeeske Uny, omdat de Roemeenske oerheid op nasjonaliteit diskriminearret.

Meld je aan Voor Onze Nieuwsbrief

* indicates required
Email Format

View previous campaigns.

Powered by Mailchimp

05-11-2021 Bedriuwegids ZwartePiet.eu is fan Hjoed ōf Live.

Under it kopke “Oanbieders” kinne tsjinstferlieners en konsuminten, dy't wearde hechtsje oan in tradisjonele Sinteklaas mei Swarte Pipet of oan it brūken fan in regionale taal inoar fine.

           05-11-2021 De webshop fan Zwartepiet.eu, dźr't tsjinsten streekrjocht yn kocht en ōfrekkene wurde kinne is yntusken ek live op it domein https://www.zwartepiet.biz/.

           11-27-2021 In kneppel fan in Oanbieding! Bied jo Klanten de Kar foar it Frysk.

Brūk de koartingskoade Kneppelfreed foar fergeze registraasje as oanbieder op zwartepiet.eu.