Proses om jo as oanbieder op Zwartepiet.eu te registrearjen

 

 

 

1. Gean nei:  https://www.zwartepiet.biz/p/premium-registratie-in-bedrijvengids-zwartepiet 

 

2. Rūnje de bestelling ōf. Jo kinne mei Ideal betelje, mar jo kinne ek op rekken betelje.

 

Brūk de koartingskoade Kneppelfreed foar fergeze registraasje as oanbieder op zwartepiet.eu. Tink der om: It kin foarkomme, dat jo by it bestellen Nederlānsktalige dokuminten te sjen krije. Wy freegje dźrfoar om jo begryp.

 

3. Nei de fermelding krije jo in e-postberjocht mei in bestelnūmer en in link nei in formulier om jo gegevens yn te foljen.

 

4. De registraasje is dźrmei ōfrūne. De wurkdei dźrop stiet jo bedriuw op Zwartepiet.eu.

 

Foar śs tsjinsten jilde de algemiene betingsten. Dy omfetsje in beheining fan de oanspraaklikens.  De privacyferklearring fan Zwartepiet.eu kinne jo hjir fine.

 

Tink der om! Zwartepiet.eu akseptearret allinnich registraasjes fan oanbieders dy't in tradisjonele Swarte Pyt stypje en/of de regionale taal stypje.

 

Gearfetting fan de oanbieding

 

- Registraasje foar 2021 en 2022 yn de bedriuwegids, dy't te finen is ūnder it kopke “Oanbieders” op zwartepiet.eu.

- Jo meie gebrūk meitsje fan it marketingmateriaal fan “zwartepiet.eu” foar op jo thśsside, yn nijsbrieven of by reklame o/m 31-12-2022 (zwartepiet is in registrearre merk yn 'e Europeeske Uny).

- Jo toane jo maatskiplike ferantwurdlikens troch in frije kar foar klanten wer mooglik te meitsjen.

- Jo krije ekstra omset, klanten kinne jo bedriuwsgegevens fine en mei help fan de troch jo opjūne URL jo webshop besykje en/of jo sosjale-mediaside besykje.

- Jo stypje dźrmei ek praters fan de autonome minderheidstaal.

- Jo stypje dźrmei de ienheid fan de Europeeske konsumintemerk.

- Jo binne śtienrinnend en ynklusyf, omdat jo net ien būtenslute fanwegen syn of har identiteit.

 

 

16-puntige ster: Brūk dekoartingskoade Kneppelfreed foar
fergeze registraasje !